Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vacenovský zpravodaj

28. 12. 2009

 

 

                         Hasiči Vacenovice

 

Období konce roku je vždy spojeno s určitou rekapitulací roku uplynulého a vytváření si plánů na rok příští. Ne jinak je tomu i v občanském sdružení dobrovolných hasičů ve Vacenovicích. Tato pravděpodobně nejstarší orga­nizace v obci, jejíž nepřetržitá činnost se datuje od roku 1904, má ke konci letošního roku 35 členů. Vzhledem k tomu, že v obci není ustavena hasič­ská jednotka obce, je hlavní činnost tohoto občanského sdružení zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj vol­no časových aktivit a zájmovou činnost jak svých členů, tak i ostatních spoluob­čanů. Z uvedeného také vyplývá vlastní obsah činnosti, který byl opět celkem bohatý.

Organizace se již dlouhodobé zaměřuje na požární sport jak v rámci okresu, tak i na celostátní úrovni v rám­ci EXTRALIGY ČR v požárním útoku. V roce 2009 jsme do soutěží zapojili dvě soutěžní družstva mužů. Přes­tože se ani jednomu našemu družstvu v letošním roce nepodařilo navázat na úspěchy z minulosti, je potěšitelné, že kolektivy drží při sobě a mají snahu o zlepšení situace a návrat alespoň jed­noho družstva mezi republikovou špič­ku, kam jsme dlouhodobě v minulosti patřili. Dobrým příslibem pro budouc­nost je „B" družstvo, které vzniklo na podzim loňského roku. Letos ve své první soutěžní sezóně sbíralo zkuše­nosti a jejich výkonnost jde postupně nahoru. Úspěšnost „A" týmu, který je složený ze zkušených „harcovníků", je pro příští sezónu podmíněna jeho doplněním jedním, případně dvěma novými členy. Ze strany organizace je velký zájem získat do svých řad co nej­více mladých lidí, kteří by chtěli si tento krásný a jedineční sport vyzkoušet.

O tom, že to s požárním sportem myslíme i do budoucna skutečně váž­ně, svědčí i skutečnost, že jsme se před dvěma lety pustili do budování „Více­účelového hasičského areálu". Přestože do cíle této stavby máme ještě daleko, domníváme se, že se nám podaři­lo již nyní vytvořit pěkné zázemí, jak pro tento sport, tak i pro řadu dalších aktivit. Je zřejmé, že výstavba daného areálu je celkem náročnou záležitostí. V první řadě jsou to stovky hodin odpracovaných členy organizace bez nároku na jakoukoliv odměnu. Dále pak jsou to ekonomické náklady, jak na údržbu, tak i na samotnou výstav­bu. Hlavní podíl nákladů leží od počátku stavby na hasičské organizaci, která do výstavby vkládá téměř všech­ny své prostředky jak vlastní tak i od sponzorů, sehnali jsme si státní dota­ci ve výši 300.000,- Kč. Určitou část přispěla i „Obec", v letošním roce ve výši 30.000,- Kč, za což jí patří podě­kování. Výstavbou areálu sledujeme vytvoření kulturních prostor pro více­účelové využití jak pro sport, kulturu i pro sousedská posezení spoluobčanů. V letošním roce měl areál již svou ost­rou premiéru v podobě pořádání XX-XII. roč. Memoriálu Mikuláše Bábíka, který byl opět zařazen do celostátního seriálu EXTRALIGY ČR v požárním útoku. Zúčastnilo se ho 62 soutěžních družstev z 26 okresů ČR. V neděli po EXTRALIZE byla uspořádána opět celostátní výběrová soutěž POHÁR MISTRŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU, kterého se zúčastnil výběr 35 nejlep­ších soutěžních družstev z celé repub­liky. V rámci doprovodného programu těchto akcí vystoupila hudební skupina NV4 a byla uspořádána taneční zába­va se skupinou JÁMA. Celý hasičský víkend ve Vacenovicích byl mimo jiné velmi zdařenou propagací obce a vše­mi návštěvníky byl velmi vysoce hod­nocen. Jen pro zajímavost uvádíme, že pro návštěvníky jsme připravili cca 10 druhů jídel, snědli se dva 130 kg vepři, 50 kg uzeného cigára, vypilo se cca 35 sudů piva a mnoho dalších poživatin. Z uvedených údajů je dostatečně zřej­mé, že se jednalo o velmi náročnou akci co do přípravy, organizace i celkového průběhu, kterou bychom vlastními čle­ny jen těžko zvládli. Proto bych chtěl prostřednictvím tohoto článku ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu dané akce podíleli. Zejména se jedná o manžele Belkovy, Blahuškovy, Juříkovy, paní Peškovou a samozřejmě všem členům organizace a jejich rodinným příslušníkům.

Jednalo se o první velkou akci pořá­danou v rámci našeho areálu a o tom, že i do budoucna bude o využití areálu zájem, svědčí skutečnost, že již v letoš­ním roce zde proběhlo okresní kolo v požárním sportu, pořádané okresním sdružením dobrovolných hasičů a další cela řada akcí je ve fázi přípravy. Našim velkým přáním a zájmem je v roce 2010 tuto etapu výstavby areálu dokončit tak, aby mohl plně sloužit svému účelu.

Mimo výše popsaných činností naše organizace vykazovala i další akti­vity. Provedli jsme dva úspěšné sběry kovového šrotu v obci a odevzdali více než 25 tun tohoto odpadu. Přesto, že výkupní cena šrotu v letošním roce byla nízká, vytvořili jsme si tím základ­ní prostředky pro krytí naší činnosti, za což patří hlavní poděkování našim spo­luobčanům, kteří nás tímto kovovým odpadem obdarovali. Přes zimní obdo­bí pravidelně zabezpečujeme pro své členy rekreační sportování v tělocvičně v Miloticích. V měsíci dubnu jsme byli na 3 denním sportovním soustředění na okrese Kroměříž.

Jak jsme již uvedli v předchozích řádcích, naším cílem pro příští rok je dokončit započatou výstavbu areálu a začít jej plně užívat jak pro požární sport, tak i další aktivity. Pevně věříme, že se nám podaří personálně posílit naše soutěžní družstva, aby byla schop­ná co nejlépe obstát jak v rámci okresní požární Grand Prix, tak i v EXTRA­LIZE ČR v PÚ Z uvedeného důvodu opětovné vyzýváme potencionální zájemce o požární sport, zejména z řad dětí a mládeže, aby doplnili naše řady. Z dalších úkolů, které nás pro příští rok čekají, je příprava Memoriálu Mikuláše Bábíka, který byl opět po letošním zda­řeném ročníku sněmem EXTRALIGY zařazen do této celostátní soutěže i pro rok 2010. Z uvedeného je zřejmé, že nás čeká náročný rok plný práce, ale také zábavy a sportování.

Závěrem tohoto krátkého výpisu z naší činnosti považujeme za nutné zmínit se i o našich partnerech a spon­zorech, bez jejichž pomoci by naše situace byla daleko složitější. Zejména se jedná o partnery, kteří nás podpořili finančně nebo věcnými dary při přípravě naší soutěže. Především se jedná o autoservis Bosch Car Servis Vladex s.r.o. Kyjov, pan Jaroslav Jakubíček pohostinství „Březíčko", Pekařství Vacenovice p. Marcián, Kamenictví Dušan Brhel Vacenovice, Stavební prá­ce Pavel Bábík Ratíškovice, Stavební fir­ma Jan Dobeš Vacenovice, pan Marek Synek Vacenovice, RIKBA spol. s r.o. Skalica, Kovovýroba Josef Svitálek Vracov, Květinářství Blanka Synková, Žera a.s. Ratíškovice, Stavební společnost VASTAS s.r.o. Vacenovice, Bábík spol. s r.o., STAK-D spol. s r.o. Domanín, Cukrárna Libor Mikulčík, Obec Vace­novice, HASTEX-HASPR s.r.o. Pardu­bice, Truhlářstvi Luboš Foltýn, Hospo­da u Letochů, Truhlářstvi Antoš, ELS elektrostředisko Vracov, Jiří Bábík pro­dejna potravin a výroba prádla, RIVA pan Josef Řihák a paní Pešková. Všem výše jmenovaným patří naše poděko­vání za jejich pochopení a projevenou přízeň v roce 2009.

    Základní organizace Sboru dobro­volných hasičů ve Vacenovicích přeje všem svým příznivcům a spoluobča­nům klidné a pohodové prožití vánoč­ních svátků, veselý konec roku a mno­ho zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2010.                     

 

Pavel Bábík

za výbor SDH Vacenovice